FRAUD POLICY

Yolsuzlukla Mücadele ve Rüşveti Önleme Politikası

Politikamız, yolsuz ödemeleri ve diğer her türlü uygunsuz davranışları yasaklayarak iş yaptığmız ya da yapmayı istediğimiz şirketlerin yolsuzluk ve rüşvetle mücadele yasalarına uyma konusunda küresel, koordineli bir taahhütte bulunmaktır. Tüm çalışanlar, geçici personel veya anlaşmalı kurumlar bu politikaya uymak zorunda olup, faaliyetlerimizi geliştirirken ya da sürdürürken bu politika ile uyumluluğun devamını gözetmeleri beklenmektedir.

Rüşvet ve yolsuzluğu yasaklıyoruz:

  • Hiçbir koşul altında, bir görevli, direktör ya da çalışan veya bizim adımıza hareket eden üçüncü bir taraf, özel veya ticari alandakiler de dahil herhangi bir kamu görevlisine ya da başka bir kişiye ya da kuruluşa değeri olan bir şeyi, hele bu hediye ya da ödeme kişinin görevini kötüye kullanmasına teşviki ya da işte uygunsuz bir avantaj elde edilmesini amaçlıyorsa, veremez ya da ödeme yapamaz (teklif edemez, söz veremez ya da ödemeye yetki veremez).

  • Çalışanlar, belli bir rutin, takdir yetkisi gerektirmeyen ya da günlük idari işlemlerin yapılmasını hızlandırmak ve güvence altına almak için kolaylaştırıcı (ya da hızlandırıcı) amaçlı ödeme yapmaya yetkili değildir.

  • Eğer bir çalışan ödeme talebi dolayısıyla hayatının ya da özgürlüğünün tehlikede olduğuna inanıyorsa, o çalışan sağlığını ve güvenliğini korumalı, ödemeyi yapmalı ve durumu derhal bağlı olduğu Yöneticiye bildirmelidir.

  • Bu Politikada belirtilen hükümlerden herhangi birisinin çalışanlardan biri tarafından ihlali durumunda, söz konusu kişi sözleşmesinin iptali ve/veya durumun yetkili kamu kurumlarına bildirilmesi de dahil çeşitli disiplin işlemleriyle karşı karşıya kalır. Eğer üçüncü bir tarafın bu Politika’yı ihlal ettiği ortaya çıkarsa, söz konusu ihlal, ilgili sözleşmenin askıya alınması ya da sona erdirilmesi ve/veya durumun yetkili kamu kurumuna bildirilmesi sonucunu doğurabilir.

  • Tüm çalışanlar işbu Politika hükümlerini ve aykırılığın sonuçlarını anladıklarını gösteren yıllık eğitimlere katılırlar.

  • Çalışanlar, herhangi bir kişiyi uygunsuz davranmaya ya da yetkisini kötüye kullanmaya ikna etme veya bunun için ödüllendirme amaçlı hediyeler vermeyecek ya da ikramda bulunmayacaktır. Bu çerçevede, hediyeler ya da ikramlar aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması durumunda mümkündür: i) açıklanabilir ii)teamül gereği iii)verildiği bölgede ve kültürde uygun kabul edilen iv) açık ve şeffaf şekilde verilen v) CheckBox’ın Davranış Kurallarına uygun şekilde ve vi) usulüne göre belgelendirilmiş.

© 2019 by CheckBox Consultancy

  • if_008_Mail_183573
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon